Regulamin

Regulamin serwisu wegielekotec.pl oraz sklepu internetowego SUEK Polska sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego http://wegielekotec.pl/, w tym zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego w ramach ww. serwisu, zasady wykonywania ww. umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Sklep internetowy znajduje się pod adresem http://wegielekotec.pl/

Sklep prowadzi firma:

SUEK Polska sp. z o.o., ul. Arkońska 6, Budynek A2, 80-387 Gdańsk

e-mail: sklep@suekag.com

NIP 583 29 87 798 Numer KRS 0000286106, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000 PLN

zwana dalej Sprzedawcą.

§ 1

DEFINICJE

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w sklepie internetowym firmy SUEK Polska sp. z o.o. pod adresem http://wegielekotec.pl/.
 2. Konsument – każda osoba fizyczna, co do której zastosowanie ma ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, 827 ze zmianami).
 3. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże węgiel do transportu.
 4. Sklep internetowy – sklep dostępny pod adresem http://wegielekotec.pl/, za pośrednictwem którego Kupujący może zapoznać się z towarem prezentowanym do sprzedaży w sklepie oraz złożyć zamówienie.
 5. Serwis – serwis internetowy http://wegielekotec.pl/, należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi i w ramach którego funkcjonuje Sklep internetowy. Serwis jest dostępny pod adresem http://wegielekotec.pl/.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży węgla, określające w szczególności rodzaj i ilość oraz wartość zamawianego węgla.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży węgla, zawierana w Sklepie internetowym.
 8. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą
  a Użytkownikiem (jako usługobiorcą) z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 9. Adres poczty elektronicznej - oznaczenie systemu teleinformatycznego, umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu internetowego wegielekotec.pl. Regulamin jest dostępny pod adresem http://wegielekotec.pl/pl/i/Regulamin/3.
 12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 13. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 14. Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane dalej „RODO”.
 15. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 16. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis na podstawie Umowy, w tym
  z usług Sklepu internetowego.
 17. Usługodawca – SUEK Polska sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk.
 18. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 2

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ.

ZAWARCIE UMOWY

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:

a)  połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

c)  przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

 1. Usługodawca zobowiązuje się względem Użytkownika do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia Usług.
 2. Chwilą zawarcia Umowy jest moment rozpoczęcia faktycznego korzystania z Usługi, w tym z usługi o treści informacyjnej. Chwila zawarcia Umowy sprzedaży jest określona w § 9 poniżej (Realizacja zamówienia).
 3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Dodatkowo, po rejestracji w Sklepie internetowym Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać Umowę za 3-dniowym wypowiedzeniem, które będzie skutkowało likwidacją konta Użytkownika
  w Sklepie internetowym.
 4. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w przypadku:
 1. podania przez Użytkownika nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych;
 2. wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
 3. utrudniania lub destabilizacji działania Serwisu.
 1. Warunki odstąpienia od Umowy sprzedaży są wskazane w § 10 poniżej.

§ 3

USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

W ramach Serwisu świadczone są, w tym w trybie online, następujące Usługi :

 1. Sklep internetowy, którego zasady działania są wskazane w § 5 - 10 poniżej;
 2. Portal informacyjny, w ramach którego Usługodawca zapewnia:

-   informacje o grupie SUEK i firmie SUEK Polska;

-   informacje o oferowanych towarach (w szczególności węglu ekotec) i ich cenie, w tym możliwość sortowania informacji o towarach według kryterium ceny lub nazwy produktu;

-   mapę punktów odbioru węgla;

             -   funkcjonalność umożliwiającą wyszukiwanie treści w Serwisie (opcja „szukaj”)

 1. Usługa czatu, umożliwiająca Użytkownikowi wymianę korespondencji z przedstawicielem Usługodawcy, przy pomocy komunikatora dostępnego na stronie internetowej https://wegielekotec.pl. Usługa czatu jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych. Usługa czatu jest dostępna w dni robocze w godzinach 9 – 16. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z ww. usługi poprzez zamknięcie okna czatu.

§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu
 3. .Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich.

 

 1. Treści przesyłane lub dostarczane przez Użytkownika nie mogą mieć charakteru bezprawnego.

§ 5

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż węgla Retopal Ekogroszek w postaci worków 25 kg umieszczonych
  po 40 sztuk (1 tona) na paletach o wymiarach 800 x 1200 mm.
 3. Jednorazowy zakup minimalnie 1 paleta, a maksymalnie 5 palet węgla.
 4. Sprzedawca nie umożliwia zwrotu rozładowanych palet.
 5. Węgiel jest  dostarczany Kupującemu za pośrednictwem Firmy Kurierskiej wyłącznie w dni robocze. Dostawa dla osób fizycznych do godziny 16, dla pozostałych Kupujących do godz. 15.
 6. Do miejsca wyładunku musi prowadzić droga utwardzona, wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu.
 7. Firma kurierska realizuje rozładunek palet do poziomu zero.
 8. Sklep internetowy Sprzedawcy nie oferuje możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru.

 

§ 6

REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Do złożenia zamówienia wymagana jest rejestracja w sklepie internetowym. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie sklepu internetowego.
 2. W celu rejestracji na stronie internetowej http://wegielekotec.pl/ należy wypełnić formularz rejestracji podając następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz adres zamieszkania. Jeśli zamówienie dokonywane jest przez firmę należy dodać następujące dane: nazwę, adres dostawy oraz NIP.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasady przetwarzania Danych osobowych w związku z korzystaniem z danej Usługi, w tym ze Sklepu internetowego, Usługodawca określa przy danej Usłudze, poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej, wskazując w szczególności na dane administratora, dane kontaktowe, cele
  i podstawy przetwarzania danych Użytkowników, okres przechowywania danych oraz szczegółowe informacje dotyczące realizacji praw Użytkowników.

W momencie dokonywania rejestracji Kupujący potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania jego Danych osobowych.

 1. Zakres Danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usług przez Usługodawcę w ramach Serwisu jest następujący:

- Sklep internetowy: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres zamieszkania, login, hasło. Jeśli zamówienie dokonywane jest przez firmę, dodatkowo podawane są: nazwa firmy, adres dostawy oraz NIP.

-    usługa czatu: imię, adres e-mail;

-    w celu prawidłowego złożenia reklamacji: imię, nazwisko, adres do korespondencji (jeżeli Użytkownik chciałby otrzymać odpowiedź na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (jeżeli Użytkownik chciałby otrzymać odpowiedź na reklamację drogą elektroniczną).

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Wnioski w tym zakresie można składać elektronicznie pod adres: dane@suekag.com lub pisemnie pod adres SUEK Polska, ul. Arkońska 6, Budynek A4 80-387 Gdańsk. Administratorem Danych osobowych Użytkowników, w tym Kupujących, jest Usługodawca (Sprzedawca).
 2. Podanie przez Użytkownika Danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania ze Sklepu internetowego lub usługi czatu.

§ 8

CENY

 1. Wszystkie ceny wystawionego do sprzedaży węgla na stronie sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN/paletę) i są cenami brutto bez akcyzy.
 2. Ceny węgla zawierają w sobie koszt transportu i opakowania (bezzwrotna paleta).
 3. Kupujący, w przypadku zakupu węgla w zwolnieniu z podatku akcyzowego (w cenie bez akcyzy) zobowiązany jest do :
 1. Potwierdzenia w zamówieniu oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe będą przeznaczone do celów  uprawniających do zwolnienia z akcyzy (ustawa z dnia
  6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Dz. U. z 2014 r. poz. 752 Art. 31a ust.1).
 2. Podpisania faktury stanowiącej Dokument Dostawy, która będzie załączona do przesyłki. Podpisaną fakturę należy  zwrócić firmie kurierskiej bezpośrednio przy odbiorze towaru, lub odesłać na wskazany adres w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki.  W przypadku nie zwrócenia podpisanej faktury, Kupującemu zostanie wystawiona faktura korygująca zawierająca doliczoną cenę akcyzy w wysokości 31,00 PLN netto/paletę
 1. Strony przyjmują i akceptują, że wydanie wyrobów węglowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym (z dnia 6 grudnia 2008 r. Dz.U.2014.752.j.t ze zm. Art. 10 ust. 1a) następuje z chwilą ich wydania Firmie Kurierskiej.
 2. W przypadku użycia przez Kupującego wyrobów węglowych do celów innych niż uprawniające do zwolnienia z akcyzy, Kupujący będzie zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku akcyzowego od tych wyrobów na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach węgla i usług znajdujących się w ofercie. Zamówienia złożone i opłacone przed datą wejścia w życie zmiany ceny będą realizowane w cenie z dnia złożenia zamówienia.

§ 9

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej sklepu.
 2. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Kupującego pola „płacę” na witrynie internetowego sklepu.
 3. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 4. Umowa sprzedaży uznana jest za zawartą w momencie wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.
 5. Zapłata za zamówiony węgiel powinna nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od potwierdzenia złożenia zamówienia, po tym terminie zamówienie jest automatycznie anulowane.
 6. Zapłata za zamówiony węgiel możliwa jest poprzez wpłatę poprzez firmę DotPay (tzw. szybki transfer).
 7. Sprzedaż dokumentowana jest wystawieniem na rzecz Kupującego faktury.
 8. Czas realizacji zamówienia (liczony od zaksięgowania wpłaty Kupującego na konto Sprzedawcy) wynosi do 7 dni roboczych, w tym do 3 dni od przekazania węgla firmie kurierskiej.  Termin dostawy może zostać przedłużony za zgodą obu Stron.
 9. Do kupującego towar dostarczany jest przez Firmę Kurierską.
 10. Kupujący otrzyma informację e-mailową o przekazaniu węgla Firmie Kurierskiej.
 11. Szczegóły terminu dostarczenia ustala z Kupującym Firma Kurierska. 
 12. Kupujący ma obowiązek obecności pod wskazanym adresem w uzgodnionym czasie doręczenia.
 13. W przypadku braku odbioru Firma Kurierska pozostawia Awizo. Kupujący może zlecić Sprzedającemu powtórną dostawę towaru do 5 dni od dnia pozostawienia Awiza.
 14. Brak odbioru węgla traktowany jest jako odstąpienie od Umowy sprzedaży i skutkuje obciążeniem Kupującego kosztami transportu w wysokości 250 zł/paletę. Kupujący otrzyma fakturę korygującą gdzie wartość zapłaty za węgiel zostanie  pomniejszona o koszty transportu zwrotnego węgla 250 zł/paletę.
 15. W momencie dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, Kupujący winien sprawdzić stan przesyłki oraz czy dostarczona ilość jest zgodna z ilością zamawianą. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub niezgodności tonażu, należy sporządzić w obecności kuriera protokół reklamacyjny, który zawiera opis braku lub uszkodzenia. Protokół reklamacyjny należy niezwłocznie przekazać w formie elektronicznej na adres mailowy (sklep@suekag.com) lub na adres SUEK Polska sp. z o.o., ul. Arkońska 6, Budynek A2, 80-387 Gdańsk. Sprzedawca wystawi fakturę korygującą i zwróci wartość reklamowanego towaru, do 14 dni od otrzymania protokołu reklamacyjnego, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku nie ponosi on żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 16. Kupujący zobowiązany jest potwierdzić odbiór dostarczonego węgla.
 17. W momencie przyjęcia i potwierdzenia odbioru węgla, staje się on własnością Kupującego.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi na podstawie ustawy
  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 2. Korzystając z prawa do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, Kupujący jest zobowiązany złożyć w terminie jw. zawiadomienie, które można dostarczyć na adres SUEK Polska sp. z o.o.,
  ul. Arkońska 6, Budynek A2, 80-387 Gdańsk lub przysłać w formie elektronicznej na adres mailowy (sklep@suekag.com).
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny – ma on obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, na adres SUEK Polska sp. z o.o., ul. Arkońska 6, Budynek A2, 80-387 Gdańsk,  niezwłocznie jednak nie później niż do 14 dni od dnia w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu węgla Sprzedawcy.
 5. Węgiel, który zwracany jest w ramach odstąpienia od Umowy sprzedaży musi być kompletny (palety nie rozpakowane). Do węgla należy załączyć wszystkie oryginalne dokumenty sprzedaży oraz wypełniony formularz zwrotu towaru, który należy przykleić na opakowaniu.
 6. Przy odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwrot środków pieniężnych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jednak nie wcześniej niż w dniu następnym po zwrotnym otrzymaniu nienaruszonej przesyłki do Sprzedającego. Na tą okoliczność zostanie również wystawiona stosowna faktura korygująca, która zostanie dostarczona na adres Konsumenta.
 7. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że zgodził się on na inne rozwiązanie - Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 11

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARU

 1. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że dostarczony przez kuriera towar nie jest zgodny z Umową sprzedaży lub jest fizycznie uszkodzony może zgłosić reklamację.
 2. Tryb zgłaszania reklamacji:
  1. Uprawnionym do składania reklamacji jest Kupujący, który dokonał zakupu w sklepie internetowym Sprzedawcy.
  2. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres e-mail: sklep@suekag.com lub drogą pocztową na adres SUEK Polska sp. z o.o., ul. Arkońska 6, Budynek A2, 80-387 Gdańsk. Jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do Sprzedawcy.
  3. Reklamowana partia węgla musi być zeskładowana oddzielnie, na czystym, utwardzonym podłożu i zabezpieczona w całości do działań reklamacyjnych.
  4. Zgłoszenie  reklamacyjne powinno zawierać dane zgodnie z załączonym wzorem protokołu reklamacyjnego. Należy dołączyć w miarę możliwości zdjęcia obrazujące zgłaszany powód reklamacji.
 3. Tryb postępowania reklamacyjnego
  1. Decyzję o sposobie postępowania reklamacyjnego podejmuje Sprzedawca w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu prawidłowo zgłoszonej reklamacji.
  2. Nie udzielenie w tym terminie odpowiedzi na reklamację jest równoznaczne z jej uznaniem.
  3. Datą odpowiedzi na reklamację jest data wysłania pisma Sprzedawcy do Kupującego. Dopuszcza się przesłanie ww. odpowiedzi drogą mailową.
  4. W przypadku podjęcia decyzji o potrzebie komisyjnego pobrania próbek, do ustalenia parametrów jakościowych lub zbadania uziarnienia,  przedstawiciele Sprzedającego pobiorą komisyjnie (wspólnie z Kupującym) próbki z reklamowanej partii węgla w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji.
  5. Z przeprowadzonego opróbowania reklamowanej partii węgla komisja sporządzi protokoły.
  6. Jeśli w wyniku komisyjnego badania reklamacja została uznana za bezzasadną Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami postępowania reklamacyjnego.
 4. Decyzja
  1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedawca, po uzgodnieniu z Kupującym:
   1. obniży cenę zakupionego węgla, lub
   2. wymieni reklamowany towar na nowy zgodnie ze złożonym zamówieniem, lub
   3. przyjmie odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Kupującego w przypadku gdy wada ma charakter istotny tj. taki, który uniemożliwia korzystanie z węgla zgodnie z jego przeznaczeniem i zwróci wartość odesłanego towaru.
  2. W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Sprzedawcę, Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy w formie pisma decyzyjnego Sprzedawcy.
 5. Ustalanie parametrów jakościowych
  1. Podstawą do określenia parametrów jakościowych reklamowanej partii węgla są wyniki badań laboratoryjnych próbki komisyjnej pobranej z udziałem Kupującego i przedstawicieli Sprzedawcy.
  2. Próbki do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego pobiera się w następujący  sposób:
   1. z reklamowanej partii węgla zostaną wybrane losowo worki, z których pobrane będą próbki pierwotne i przygotowana zostanie próbka ogólna.
   2. z próbki ogólnej przygotowane zostaną trzy próbki komisyjne, po jednej dla każdej ze stron. Trzecią próbkę, odpowiednio zabezpieczoną i zaplombowaną przechowuje jako próbkę rozjemczą, jedna ze Stron. 
 6. Reklamacja po uzgodnieniu stron może zostać rozpatrzona w oparciu o wyniki analizy wykonanej przez Sprzedawcę lub o średnie arytmetyczne z wyników stron. W przypadku braku takiego uzgodnienia każda ze stron ma prawo zlecić analizę próbki rozjemczej ustalonemu przez strony niezależnemu laboratorium akredytowanemu.
 7. W przypadku niemożności uzgodnienia akredytowanego laboratorium ustala się,  że będzie nim Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Wyniki analizy próbki rozjemczej rozstrzygają o wyniku reklamacji.
 8. Koszty wykonania analizy próbki rozjemczej w niezależnym laboratorium akredytowanym ponosi strona zlecająca.
 9. Ostateczny wynik analiz próbek komisyjnych, jeśli wartość opałowa okaże się niższa niż deklarowana w ofercie Sprzedawcy, będzie podstawą do wyliczenia bonifikaty należnej Kupującemu, proporcjonalnie do zmniejszonej wartości opałowej węgla.
 10. Ustalanie składu ziarnowego
  1. Podstawą do określenia rzeczywistej zawartości nadziarna, podziarna w reklamowanej partii węgla są wyniki analizy ziarnowej dokonanej  komisyjnie u Kupującego z udziałem zgłaszającego reklamację oraz  przedstawicieli Sprzedawcy.
  2. W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnej zawartości nadziarna (dopuszcza się ziarna > 25 mm w ilości 5 %) udziela się bonifikaty w wysokości 1 % ceny fakturowanej netto za każdy 1 % przekroczenia. 
  3. W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnej zawartości podziarna (dopuszcza się ziarna < 6 mm w ilości 15 %) udziela się bonifikaty w wysokości 1 % ceny fakturowanej netto za każdy 1 % przekroczenia.
 11. Postanowienia ogólne 
  1. Ewentualne odwołania Kupującego od pisemnych decyzji Sprzedawcy w sprawach dotyczących reklamacji należy przesyłać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania reklamacyjnego do Sprzedawcy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma decyzyjnego na adres Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Biuro Logistyki Sprzedaży i Jakości Węgla, ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice.
  2. W przypadku wystąpienia w węglu ciał obcych, które bezsprzecznie pochodzą z terenu kopalni Sprzedawcy, Kupujący może złożyć reklamację węgla jako węgla niezgodnego z zamówieniem. 

§  12

REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG

 1. Niezależnie od reklamacji towaru, o których mowa w § 11 powyżej, Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane przez Użytkownika w formie elektronicznej - na adres sklep@suekag.com lub w formie pisemnej - na adres Usługodawcy.
 3. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpływu.

4. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Usługodawca powiadomi Użytkownika o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną oraz wskazaniem nowego terminu rozpatrzenia reklamacji.
§ 13

SIŁA WYŻSZA

 1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy sprzedaży, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy sprzedaży w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności:
  1. klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, katastrofy górnicze w kopalniach Sprzedawcy itp.,
  2. akty władzy państwowej np. zakazy lub nakazy administracyjne, stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
  3. strajki,
  4. poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,
  5. zmiany charakterystyk jakościowych węgla w pokładach eksploatowanych w kopalniach Sprzedawcy.
 1. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach  dla Umowy sprzedaży. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

 

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Opisy towaru i jego zdjęcia są własnością Sprzedawcy i są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawem autorskim. Użytkownik nie ma prawa ich wykorzystywania, w tym kopiowania, reprodukcji, modyfikacji ani ich rozpowszechniania bez zgody Grupy SUEK.
 2. Usługodawca na żądanie Użytkownika udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Informacje na stronie internetowej Sklepu internetowego http://wegielekotec.pl/ ani na innych stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy z zakresu ochrony danych osobowych
  (w szczególności RODO), Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827 ze zm.), a także Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r.poz 1422 ze zm.).
 5. Usługodawca (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o zmianach dokonanych
  w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na  stronie internetowej Serwisu pod adresem http://wegielekotec.pl/pl/i/Regulamin/3. Dodatkowo, Usługodawca poinformuje Użytkowników zarejestrowanych w Sklepie internetowym o zmianach drogą elektroniczną, na podane przez nich Adresy poczty elektronicznej.
 7. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej i bezpośredniego poinformowania zgodnie z ust. 6 powyżej.
 8. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, zgodnie z ust. 6 powyżej, są realizowane na podstawie zapisów treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 9. W przypadku określonym w ust. 6 powyżej (zmiana Regulaminu), Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę  natychmiastowo lub z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, według wyboru Użytkownika, w terminie 14 dni po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu
  w wyniku bezpośredniego poinformowania Usługobiorcy, poprzez poinformowanie drogą elektroniczną lub pisemnie Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy w ww. terminie 14 dni oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl